SlovenskýEnglish

Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.8.2019

 28.08.2019

Obec Kačanov 66, 072 05 Bracovce, IČO: 00 325 287

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

 

I.Všeobecné informácie

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Kačanov

IČO: 00325287

DIČ: 2020738885

IBAN:  SK82 5600 0000 0042 4747 7001

Štatutárny orgán: Michal Tomko

Email: ocu.kacanov@kacanov.sk

Tel. kontakt: +421 56 649 62 38

Kontaktná osoba: Michal Tomko

Email: ocu.kacanov@kacanov.sk

Tel. kontakt: +421 56 649 62 38

Obec Kačanov je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

 

 1. Postup zadávania zákazky

Obec ako verejný obstarávateľ použije tento postup zadávania zákazky na účely výberu úspešného uchádzača, s ktorým bude uzavretá zmluva o dielo na zhotovenie predmetu zákazky. Postup pri zadávaní zákazky je postupom podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 

II.Predmet zákazky lehota viazanosti ponúk

 1. Názov predmetu zákazky

Úprava verejného priestranstva cintorína obce Kačanov

 1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je úprava priestranstva cintorína v obci Kačanov, nové pešie/chodníky/ a pojazdné /asfaltová cesta/ spevnené plochy,· v severovýchodnej časti cintorína - vyčlenenie plochy pre nové pochovávanie vytvorením oporných múrikov pre označenie hrobového miesta a prístupových chodníkov.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný projektovej dokumentácii tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

 1. Členenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti a ponuku je potrebné predložiť na všetky vyššie uvedené objekty a položky v nich uvedené

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 27 800,80 € bez DPH

 

 1. Preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky

Uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky predložením

 1. oceneného výkazu výmer, ktorého záväzný formulár je - Príloha č. 3 Výzvy- výkaz výmer
 2. záväzného formuláru Cenová ponuka – Príloha č. 1 Výzvy

 

III.Lehota viazanosti ponúk.

Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2020

 

IV.Lehota a miesto na predloženie ponuky.

 1. Cenová ponuka a všetky doklady podľa  časti Podmienky účasti a obsah ponuky tejto výzvy musia byť predložené v nepriehľadnej, zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať –ponuka-VP.“ najneskôr do 09.09.2019 do 12.00 hod.
 2. Ponuku je potrebné doručiť výlučne poštou formou Doporučenej zásielky, na adresu Obec Kačanov 66, 072 05 Bracovce

 

V.Dodacie podmienky

 1. Termín dodania: najneskôr do 18 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stanoviska.
 2. Miesto dodania: Obec Kačanov

 

VI.Cena, spôsob jej určenia

 1. Uchádzač predloží položkovitý rozpočet stavebných prác a dodávok, pre vypracovanie ktorého použije ako podklad dokument - Výkaz výmer, uvedený v elektronickom dokumente Príloha č. 3 Výzvy- Výkaz výmer. xls
 2. Všetky ceny za predmet zákazky sú maximálne a nebude možné ich meniť smerom hore, musia byť stanovené v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 3. Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu zákazky na miesto dodania a primeraný zisk, vrátane dopravy na miesto dodania, odvozu nepotrebného materiálu. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.

 

VII.Kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Hodnotenie ponúk bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena.

 

VIII.Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk.

 1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti, uvedené v časti Podmienky účasti (IX.) a obsah ponuky (X.), hodnotením “Splnil/Nesplnil”.
 2. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v časti Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk Výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”.
 3. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej predpokladanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou ponukou na predmet zákazky.
 4. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi na predmet zákazky oznámi, že  jeho   ponuku akceptuje a vyzve ho k súčinnosti vedúcej uzavretiu Zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky.
 5. Ak úspešný uchádzač nepredloží požadované doklady, nepreukáže nimi splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú  k uzavretiu Zmluvy o dielo na predmet zákazky tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Zmluvy o dielo na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť prevzatá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí.

 

IX.Podmienky účasti

 1. Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
  1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytnúť tovary, ktoré sú predmet zákazky. Verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí vo výpise z OR alebo ŽR.
  2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla/miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí v registri osôb zo zákazom účasti vo VO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

 

X. Obsah ponuky

 1. Uchádzač predkladá Cenovú ponuku výlučne v mene euro.
 2. Vyplnený formulár Cenovej ponuky na predpísanom tlačive (2x originál) – Príloha č. 1 Výzvy- Formulár Cenová ponuka.docx
 3. Ocenený Výkaz výmer (zároveň v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov) – Príloha č. 3 Výzvy- Výkaz výmer.xls (2x originál)
 4. Podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 2 Výzvy Návrh Zmluvy o dielo (2x originál )

 

XI.Zmluvný vzťah, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania.

A.Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), financovaných z PRV SR  2014 – 2020 (ďalej len „Zmluva“), ktorej návrh je - Príloha č. 2 Výzvy.

B.Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a doplnenie cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, údajov týkajúcich sa lehoty plnenia.

C.Nakoľko je návrh Zmluvy o dielo vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo.

D.Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Uchádzači predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v Zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

E.Nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.

F.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť po schválení ŽoNFP poskytovateľom finančných prostriedkov (Pôdohospodárska platobná agentúra) a dňom nasledujúcom po uverejnení zmluvy podľa platnej legislatívy.

G.Platobné podmienky:

Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu zákazky na miesto dodania a primeraný zisk, vrátane dopravy na miesto dodania, odvozu nepotrebného materiálu. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.

 1. Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria Cena za predmet zákazky a uchádzač ju uvedie v Prílohe č. 1 Výzvy – Formulár cenová ponuka.
 2. Zálohová platba nie je možná.
 3. Platba na základe faktúry vystavenej v mesačných intervaloch.
 4. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

Každý úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov.

H.Uplatnenie sociálnych aspektov :

Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.

 

 

V obci Kačanov dňa 28.8.2019

 

                                                                                                                          ...................................................

                                                                                  Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

                                                                                  Michal Tomko

                                                                                  starosta obce