SlovenskýEnglish

Príloha č. 2 výzvy -návrh zmluvy o dielo 28.8.2019

 28.08.2019

ZMLUVA O DIELO č. ...................................

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO),  k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 – 2020 (ďalej len „Zmluva“)

 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

 

 1. Objednávateľ:

 

Názov organizácie:                             Obec Kačanov

Sídlo organizácie:                                Kačanov 66, 072 05 Bracovce

Štatutárny orgán:                               Michal Tomko

IČO:                                                          00325287

DIČ:                                                          2020738885

Bankové spojenie:                             Prima banka a.s., Michalovce

IBAN:                                                       SK82 5600 0000 00424747 7001

tel:                                                            +421 56 649 62 38     

e-mail:                                                     ocu.kacanov@kacanov.sk

 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) a

 

 1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:                                  ........................................................................

Sídlo:                                                          ........................................................................

Štatutárny orgán:                                  ........................................................................

IČO:                                                             ........................................................................

DIČ:                                                             ........................................................................

IČ DPH:                                                      ........................................................................

Bankové spojenie:                                ........................................................................

IBAN:                                                          ........................................................................

Tel.:                                                             ........................................................................

Email:                                                         ........................................................................

 

PLATCA/NEPLATCA DPH !

 

Spoločnosť je registrovaná v ......................................................................................... .......................................................................................................................................

 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana)

 

Čl. II.PREAMBULA

 1. Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „ Úprava verejného priestranstva cintorína obce Kačanov“. Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Výzvou na predloženie ponuky vrátane jej príloh (ďalej len „Výzva“), v súlade s vysvetleniami Výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Čl. III.PREDMET ZMLUVY

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce na stavbe „Úprava verejného priestranstva cintorína obce Kačanov“ (ďalej len „Dielo“).
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve a v súlade s Prílohami, a to najmä:
 • podľa príloha č. 1 - rozpočet;
 • podľa prílohy č. 2 - Časový harmonogram;
 • podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola v prílohe k výzve na predloženie ponuky
 • podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe vyhodnotenia ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
  1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v súlade s úplným  oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť.
  2. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Čl. IV.KVALITA PREDMETU ZMLUVY

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu pre účely na ktorý je určený.
 2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných  výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a sú v súlade s príslušnými technickými normami a inými súvisiacimi právnymi predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
 3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté.
 4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. V.CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy:

Cena bez DPH........................................................................................................................ Eur

DPH 20%............................................................................................................................... Eur

Cena s DPH............................................................................................................................ Eur

Slovom ......................................................................... Eur

 

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

Zálohová platba nie je možná.

 1. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle právneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).
 2. Jednotlivé položky Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Príloha č. 1 určujúca Cenu za Dielo je dokument úplný a záväzný a k jeho zmene nemôže dôjsť.
 3. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného,  vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a iných aj vopred neznámych nákladov. 
 4. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za  Dielo, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu vykonaných prác v mesačných intervaloch na základe súpisu vykonaných prác a dodávok schváleného technickým dozorom Objednávateľa. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené technickým dozorom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
 6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou, obdobne lehota spočíva v dobe kedy Zhotoviteľ posudzuje oprávnenosť vrátenia faktúry. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez vád.
 7. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa, alebo vykoná odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného a príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne s Objednávateľom inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Čl. VI.ČAS PLNENIA

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote .........[1]  dní/mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a podľa časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Termín začatia stavebných prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť  Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 2. Dodržiavanie termínov uvedených podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
 3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela  zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
 5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela.  Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do piatich dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
 6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
 8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
 9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Čl. VII.MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

 1. Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

.....................................................................

Čl. VIII.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

 1. Práva a povinnosti Objednávateľa
  1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  2. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 7 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
  3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.1.
 2. Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
  1. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
  2. Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v stavebnom denníku.
  3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby  jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
  4. Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
  6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
  7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
  8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v protokole o odovzdaní a prevzatí diela Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
  9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
 3. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vzniká nárok na úrok z omeškania vo výške určenej platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
 5. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 6. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
 7. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.

 

Čl. IX.TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

 1. Objednávateľ ustanoví osobu, ktorá bude poverená vykonávaním funkcie technického dozoru na stavenisku o čom upovedomí Zhotoviteľa najneskôr v deň odovzdania stavby (ďalej len „TDO“).
 2. TDO bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
 3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za zhotovenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: .................................., osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č........................................
 4. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
 5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a rešpektovať pokyny technického dozoru objednávateľa . Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
 6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

 

Čl. X.ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

 1. Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení celého Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a po ich následnom odovzdaní Zhotoviteľom a prevzatí Objednávateľom.
 2. Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení všetkých prác v zmysle zmluvy. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
 3. Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a technickým dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
  1. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov a v požadovanej kvalite tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
  2. Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne 5 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
  3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela, resp. časti Diela najmä:
 • príslušnú kópiu listov Stavebného denníka,
 • doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 • doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 • odporúčania a pokyny na údržbu a prevádzku,
 • dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,
 • fotodokumentáciu realizácie stavby Diela.
  1. Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela resp. časti Diela.
  2. Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Diela za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
 • Za deň odovzdania, resp. deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela všetkými povinnými osobami.
 • Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke nie je odovzdaním Diela dotknutá.
 • V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť pracovných dní vopred pred termínom konania prehliadky.
 • Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
 • Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prebratí  Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
 • kompletný stavebný denník,
 • iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Čl. XI.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku III tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
 3. Plnenie má vady ak:
 • nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 • vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
  1. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
  2. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť pokiaľ je to možné bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní od zistenia nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do desiatich dní od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní od oznámenia vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
  3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
  4. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania a prevzatia kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prebratí Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
  5. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za  konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela  sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
  6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
  7. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
  8. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpovedá v zmysle tejto Zmluvy, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
  9. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vád za ktoré zodpovedá v zmysle tejto Zmluvy, v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
  10. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady.

Čl. XII.ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
 3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XIII.ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:           
 • Za nedodržanie termínu dokončenia Diela stanovenom Zmluvnými stranami dohodnutým a podpísaným časovým harmonogramom ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
 • Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 • Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 • V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia  tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  1. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
  2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIV.ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

 1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, poštou formou doporučeného listu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
 3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
 4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemožno uskutočniť.
 6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
 7. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
 8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
 9. Nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.

 

Čl. XV.UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy.
 3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
 4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 1. preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 2. opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 3. zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 4. opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 5. dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve,
 6. iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
  1. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
  2. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
  3. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 7. časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 8. Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 9. Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V tejto Zmluvy.

Čl. XVI.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.
 2. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha číslo 1 – Rozpočet

Príloha číslo 2 – Harmonogram stavebných prác

 1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
 2. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
 4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
 5. Zmluva je účinná od schválenia ŽoNFP obstarávateľa poskytovateľom finančných prostriedkov zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.