SlovenskýEnglish

Príloha č. 3 výzvy -výkaz výmer 28.8.2019

 28.08.2019

Odberateľ:      Spracoval:                                         
Projektant: Ing. arch. Marcel Tomko  JKSO :       
Dodávateľ:      Dátum: 27.8.2019    
               
Stavba : Kačanov - Cintorín          
               
               
      Zadanie - výkaz výmer        
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo cen.   výkaz-výmer výmera jednotka cena  
               
  PRÁCE A DODÁVKY HSV        
  1 - ZEMNE PRÁCE          
1 272 12110-1103    Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 45,810 m3    
2 001 12220-1102    Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 129,925 m3    
3 001 12220-1109    Príplatok za lepivosť horniny tr.3 38,978 m3    
4 272 13220-1101    Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 33,353 m3    
5 272 13220-1109    Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 10,006 m3    
6 272 16260-1102    Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 163,278 m3    
7 272 17120-1201    Uloženie sypaniny na skládku 163,278 m3    
8 272 97913-1415    Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 163,278 m3    
9 272 18110-1102    Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 72,100 m2    
10 001 18130-1104    Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm 72,100 m2    
11 231 18310-1313    Výkop jamiek, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine 50,000 kus    
12 231 18410-2110    Vysadenie dreviny v rovine 50,000 kus    
13 MAT 026 618400    Okrasné dreviny - Tuja 50,000 kus