SlovenskýEnglish

Príloha č. 1 výzvy -formulár 28.8.2019

 28.08.2019

            ..................................

..................................

..................................

 

Naše číslo                                    Vybavuje/linka                                   V ...............................

..............................                      ....................................                        dňa ...........................

 

Vec: Predloženie cenovej ponuky

Na základe výzvy na predloženie ponuky (ďalej „Výzva“) zo dňa ...................., pri zadávaní zákazky postupom podľa §117 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „ZVO“), Vám zasielame túto ponuku a v prílohe ďalšie doklady a dokumenty požadované v uvedenej výzve. Finančné prostriedky na predmet zákazky budú hradené z finančných zdrojov Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

  1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov:

 

Adresa sídla:

 

IČO:

 

DIČ:

 

  • IČ DPH:
  •  

Údaje o platbe DPH:

Sme / Nie sme platcami DPH.1

Štatutárny zástupca:

 

Kontaktné údaje:

Mobil:

Pevná linka:

e-mail:

 

Spoločnosť zapísaná:       

Obchodný/Živnostenský1 register .......................... súdu ............................... pod vložkou číslo ...........................

         
 
  1. Predmet zákazky:

Názov: ...................................................................................................

  1.  Návrh ceny predmetu zákazky.

 

Cena v EUR2

Cena spolu bez DPH

 

Hodnota DPH pri sadzbe ..... %

 

Celková cena spolu za celý PZ

 

 

2Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie hodnotu ceny za všetky položky vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celková cena spolu za celý PZ.

 

  1. Zoznam dokumentov priložených k ponuke:

Názov dokumentu

Príloha č. 1 Výzvy- Formulár Cenová ponuka (2x originál)

Príloha č. 2 Výzvy Návrh Zmluvy o dielo

(2x originál )

Príloha č. 3 Výzvy- Výkaz výmer (2x originál) aj na CD vo formáte xls.

 

Uchádzač predkladá dokumenty- Príloha č. 1 a Príloha č. 2  (podpísané a opečiatkované) na pamäťovom médiu vo formáte pdf. (sken).

 

V ........................................., dňa ................................

 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu uchádzača:

 

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: