SlovenskýEnglish

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 17.10.2023

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

    

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

     Podrobnosti o vybavovaní oznámení sú upravené vo vnútornom predpise obce, ktorým je smernica: Vnútorný predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

     V obci Kačanov je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce.

     Oznámenie možno podať nasledovne:

  1. a) písomne poštou na poštovú adresu Obecného úradu obce Kačanov; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke pre zodpovednú osobu a s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“; alebo
  2. b) osobne v podateľni obce na Obecnom úrade obce Kačanov počas úradných hodín; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“; alebo
  3. c) elektronicky vo formáte pdf na mailovú adresu, a.kosanova@gmail.com označená ako nepretržite prístupný spôsob podávania oznámení.

Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby (na iný e-mail než je uvedené vyššie, t.j. e-mail uvedený na webovej stránke obce), je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

OZNAČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY :

Mgr. Anna Kosánová
hlavná kontrolórka obce

Obecný úrad Kačanov

Kačanov č.66, 072 06

elektronickou poštou:
a.kosanova@gmail.com

 


Zoznam aktualít: