SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

 13.06.2024

 

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu  mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., TEhelná 19, 831 03 Bratislava predložil dňa 31. mája 2024 Okresnému úradu Košice - okolie Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 - 2024 -2030". Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategickho dokumentu je sprístupnená  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2

Do oznámenia je možné nahliadnúť aj na Obecnom úrade Sokoľ, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 03.07.2024 (vrátane).

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia.

Konzultácie podľa §63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutéh termínu. 

Podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030.


Zoznam aktualít: