SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín

 17.06.2024

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí uskutoční verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.


Zoznam aktualít: