Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kačanov

 13.07.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

obce Kačanov

Obecné zastupiteľstvo v obci Kačanov na základe uznesenia č. 63/2017 zo dňa 02.06.2017 podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

v y h l a s u j e,

voľbu hlavného kontrolóra obce Kačanov

s funkčným obdobím šiestich rokov  s úväzkom 0,12  /t.j. 4,5 hodín týždenne/

a nástupom do práce od 01. 09. 2017  sa uskutoční

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kačanov

dňa  25.08.2017

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kačanov musí odovzdať

svoju písomnú prihlášku  do

10.08.2017 do 12.00 hodiny

/najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb/

na adresu:

Obec Kačanov

072 05 Kačanov č.d.66

v zalepenej obálke s označením

,,Voľba hlavného kontrolóra obce Kačanov - neotvárať"

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kačanov,  musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, najlepšie ekonomického smeru,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť
 • prax v  odbore minimálne 5 rokov
 • znalosť právnych a ekonomických predpisov

Náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Kačanov:

Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce Kačanov sa podáva  na Obecný úrad Kačanov spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej  názvom „ Voľba hlavného kontrolóra obce  Kačanov - neotvárať.“ Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej  náležitosti a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volí hlavný kontrolór.

Pre prijatie prihlášky do hlasovania  musí včas podaná prihláška obsahovať:

 • meno a priezvisko kandidáta, príp. titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje /e-mail, telefón/
 • vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Kačanov

Povinné prílohy k  prihláške:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • úradne overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Ostatné prílohy k prihláške:

 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony  v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kačanove
 • informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:
 • podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je  členom  riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • je hlavným kontrolórom aj v inej obci

Obecné zastupiteľstvo v Kačanove, na základe uznesenia č. 63/2017 zo dňa 02.06.2017 podľa § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov určilo, že neúplné a oneskorene podané prihlášky budú z voľby hlavného kontrolóra obce Kačanov vyradené a tiež možnosť poslancov požadovať od kandidujúcich zodpovedanie otázok súvisiacich s voľbou. Kandidáti, ktorí podajú prihlášku včas, budú pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.

V Kačanove 02.06.2017                                                       Michal Tomko v.r.

10 / 05 / 2017

1 2 3 4 5 6

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné