Aktuality

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

 25.05.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra          na II. polrok 2020

__________________________________________________

Obec Kačanov

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kačanove

nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020:

1. Kontrola správnosti a náležitostí účtovných dokladov a účtovných zápisov za vybraný 

    mesiac, v súlade so zákonom č.431/2002 o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a  

    zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších   

    predpisov.

    Termín: júl 2020

2. Dovolenka  

    Termín: august 2020

3. Kontrola prijatých všeobecne záväzných nariadení obce v zmysle platnej právnej úpravy.

    Termín: september - október  2020

4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Kačanov 2021-23.

    Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva

    v Kačanove pred schválením rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom.

    Termín: november - december 2020           

5. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021

    Termín: december 2020

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Spracovala a predkladá poslancom OZ v  Kačanove:

Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka                     Podpis:.........................................

V  Kačanove, dňa 23.4.2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 77.16 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starosta: Michal Tomko
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 98 m n. m. PSČ: 072 05
Rozloha: 578 ha Tel. predvoľba: +421 - 56
Obyvateľstvo: 446 Kód: 522571

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Kačanov - Svieti.com

Správy SME

Iné